มท.ดัน5แนวทางพัฒนาตลาดประชารัฐยกระดับมาตรฐาน

“มหาดไทย” ดัน 5 แนวทางพัฒนาตลาดประชารัฐหวังยกระดับรายได้ ปรับมาตรฐานตลาดสะอาด ตั้งผู้บริหารจัดการตลาดทุกประเภทพัฒนายอดขาย พร้อมติดตามประเมินผลความสำเร็จทุกระยะการดำเนินงาน เมื่อวันที่ 8 ม.ค.  ที่กระทรวงมหาดไทย นายนิสิต จันทร์สมวงศ์ รองปลัดกระทรวงมหาดไทย ในฐานะโฆษกกระทรวงมหาดไทย กล่าวว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ

ตั้งแต่วันที่ 5 ธ.ค.2560 ที่ผ่านมา และครบ 1 เดือนเมื่อวันที่ 5 ม.ค. 2561 ของการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐ กระทรวงมหาดไทย ได้หารือการดำเนินงานโครงการตลาดประชารัฐ ร่วมกับหน่วยงานเจ้าของตลาดประชารัฐทั้ง 10 ประเภท และหน่วยงานภาคีเครือข่ายกำหนดแนวทางการดำเนินงานก้าวต่อไปของตลาดประชารัฐ 5 ด้าน ได้แก่ 1. ปรับปรุงตลาดประชารัฐสู่มาตรฐานตลาดสะอาดและถูกสุขลักษณะ 2. แต่งตั้งและอบรมผู้บริหารจัดการตลาดประชารัฐประจำแต่ละตลาดทุกประเภทเพื่อทำหน้าที่บริหารจัดการตลาด จัดทำแผนงานการตลาด วิเคราะห์การตลาด เพิ่มยอดขาย พัฒนาสินค้า

นายนิสิต กล่าวอีกว่า 3. จัดตั้ง “คลินิกผู้ประกอบการตลาดประชารัฐ” เพื่อสัมภาษณ์และคัดกรองผู้ประกอบการที่ประสงค์จะจำหน่ายสินค้าอย่างแท้จริง 4.ส่งเสริมตลาดประชารัฐเพื่อการท่องเที่ยว เพื่อคัดเลือกตลาดประชารัฐที่มีศักยภาพเข้าร่วมกิจกรรม “ปีท่องเที่ยววิถีไทย เก๋ไก๋อย่างยั่งยืน” 5.ติดตามประเมินผลความสำเร็จโครงการตลาดประชารัฐ ร่วมกับสถาบันบัณฑิตบริหารธุรกิจศศินทร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ในทุกระยะการดำเนินงาน เพื่อวิเคราะห์ถอดบทเรียน ติดตามความก้าวหน้า ศึกษาผลกระทบของตลาดประชารัฐต่อประชาชน ทั้งนี้กระทรวงมหาดไทยและหน่วยงานภาคีจะดำเนินการพัฒนาและต่อยอดการดำเนินโครงการตลาดประชารัฐเพื่อสร้างความเป็นธรรม ลดความเหลื่อมล้ำในสังคม สร้างโอกาส สามารถเข้าถึงทรัพยากร ยกระดับรายได้. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews