คัดนายจ้าง60แห่งเข้าวินรับโล่พัฒนาแรงงาน

คัดนายจ้างดีเด่น รับโล่จาก”บิ๊กอู๋” หนุนพัฒนาแรงงาน คาดเข้าวิน60แห่ง เมื่อวันที่ 4 เม.ย. นายสุทธิ สุโกศล อธิบดีกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน (กพร.)  กล่าวถึง โครงการสถานประกอบกิจการดีเด่นด้านการส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงานประจำ พ.ศ.2561  ว่า เป็นโครงการคัดเลือกสถานประกอบกิจการที่มีคุณสมบัติที่ พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 กำหนด เพื่อส่งเสริมให้นายจ้างและสถานประกอบกิจการ

ได้มีส่วนร่วมในการพัฒนาทักษะฝีมือให้กับพนักงานหรือลูกจ้างของตนเอง โดยมีมาตรการจูงใจในการยกเว้นภาษีสำหรับค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม และสิทธิประโยชน์ด้านต่างๆ ซึ่งต้องมีคุณสมบัติ  5 ด้าน เช่น  1. สถานประกอบกิจการที่มีลูกจ้างตั้งแต่ 100 คนขึ้นไป ดำเนินการฝึกอบรมให้กับพนักงานของตนเองครบถ้วนตาม พ.ร.บ.ส่งเสริมการพัฒนาฝีมือแรงงาน พ.ศ.2545 เป็นระยะเวลาติดต่อกันไม่น้อยกว่า 3 ปี (พ.ศ. 2558 – 2560) โดยพิจารณาจากหลักสูตรการฝึกเพื่อความก้าวหน้าในสายอาชีพของพนักงาน สร้างขวัญและกำลังใจให้กับพนักงาน. ขอบคุณข้อมูลบางส่วนและติดตามข้อมูลฉบับเต็มที่ dailynews